ศุนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ผลงานของเรา

เจ้าของงาน:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าจ้าง: หจก.แสงประเสริฐการโยธาเชียงราย   
สถานที่ : อบต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
วัสดุ  HDPE SHEET THICKNESS 1.50 MM.
พื้นที่ : 29,400  ตารางเมตร
แล้วเสร็จเมื่อ  กันยายน 2556
ลักษณะงาน
เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งโรงงานจำกัดขยะแห่งนี้ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณค่าก่อสร้างประมาณหกร้อยกว่าล้านบาท จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1