โครงการคลุมบ่อหมักก๊าซชีวภาพ บริษัท ก้าวหน้าลาว จำกัด
ผลงานของเรา

โครงการ: คลุมบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
สถานที่: อุตสาหกรรมบ้านน้ำซ้ง เมืองปากลาย แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว
ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ก้าวหน้าลาว จำกัด
วัสดุ: GSE  HDPE SHEET THICKNESS 1.50 MM.
จำนวนพื้นที่: 17,240 ตารางเมตร
แล้วเสร็จเมื่อ: 6 ตุลาคม  2557

ลักษณะงานทั่วไป
บ่อรับน้ำเสียสำหรับคลุมเก็บก๊าซมีขนาดความกว้าง 85 เมตร ,ความยาว 132 เมตร
ความต้องการก๊าซสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานผลิตแป้งมันสำเร็จรูป


โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1