บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง
ผลงานของเรา

เจ้าของงาน: สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด 
สถานที่ : บ้านกล้วยแพะ  อ.เมือง จ.ลำปาง
วัสดุ  HDPE SHEET THICKNESS 1.50 MM.
พื้นที่ : 9,100  ตารางเมตร
แล้วเสร็จเมื่อเดือน มิถุนายน 2556
ลักษณะงานทั่วไป
เป็นฝังกลบขยะมูลฝอย ขนาดกว้าง60เมตร xยาว100เมตรxลึก6เมตร
ซึ่งจะรองรับขยะจากเขตเทศบาลนครลำปางและเขตเทศบาลเมืองเขลางค์

โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1